DIGITAL KOMMUNIKATION

Digital kommunikation ska alltid utgå från dina kunders behov. Dessutom ska din kommunikation vara relevant och närvarande, så att den kan fungera som ett verktyg för att attrahera framtida glada, nöjda och lojala kunder.
På Iternum Digital hjälper vi till att utveckla din verksamhet och skapa tillväxt genom digital kommunikation och design. Med digitala verktyg kan vi förmedla budskapen på ett sådant sätt att effekten blir mätbar, och vi kan identifiera potentiella framgångar och utmaningar.

Jan

Let's Grow Together

"Det är viktigt att ha en röd tråd i sin kommunikation och visuella uttryck som utgör grunden för hela företagets digitala och fysiska närvaro."

- Jan Bøgely, CCO

iternum digital

KOMMUNIKATIONS-
STRATEGI

För oss består en stark kommunikationsstrategi i att fastställa mål och metoder för att uppnå en effektiv dialog med tydligt definierade målgrupper eller kundsegment. Det innebär en grundlig analys av behov och preferenser, val av lämpliga kanaler och utveckling av tydliga och relevanta värdebudskap av strategisk och taktisk karaktär.
Sammantaget är syftet med en kommunikationsstrategi att skapa en sammanhängande och konsekvent kommunikationsupplevelse som bygger ditt varumärkes image, ökar engagemanget och uppfyller de definierade målen. Det är en dynamisk process som kräver kontinuerlig övervakning, utvärdering och anpassning för att förbli effektiv i ett föränderligt kommunikationslandskap.

iternum digital

VARUMÄRKE, VISUELL IDENTITET OCH KOMMUNIKATION

För att bygga ett varumärke med en stark marknadsposition är din visuella identitet en viktig del av din kommunikation, då den ska kunna representera och föra vidare ditt företags egenskaper, värderingar och visioner på ultrakort tid. På Iternum Digital arbetar vi ofta med varumärke och visuell identitet i samband med våra digitala projekt. Vi hjälper till att kartlägga varumärkets karaktärsdrag och utveckla en kommunikationsstrategi för att attrahera och engagera företagets idealkunder. Hos oss står ett varumärkesprojekt aldrig ensamt, och måste alltid kunna bidra till verksamheten.

iternum digital

VÅR PROCESS

För att säkerställa ett konsekvent varumärke som bygger på trovärdighet, originalitet och upplevs som autentiskt arbetar vi initialt med varumärkets karaktärsdrag, där vi tillsammans med dig extraherar essensen av hur du uppfattar dig själv som företag, hur du skulle vilja att uppfattas och hur du kan inta en unik position. Detta arbete kan utökas med kundintervjuer och en komplett kommunikationsplattform.
När vi har varumärkets hörnsten under kontroll har vi en bra grund att jobba på med den visuella identiteten. Vår leverans innehåller ofta en varumärkesguide och en design, som är redo att implementeras på din hemsida.
Varumärkesguiden består bland annat av korta beskrivningar och en praktisk guide. innehållande: Logotyp, husmärke, 5:e element, typografi, färger, bildstil, papperslinje och ett antal praktiska exempel.

Investera i kreativ idéutveckling och strategisk rådgivning ger bättre resultat

Optimera din kundupplevelse (CXM – Customer eXperience Management)

Skapa synergi mellan dina kampanjer på alla dina olika marknadsföringsplattformar

Få mer insikt i din data på dina plattformar och uppnå bättre resultat

Effektiv marknadsföring och användning av data ger bättre resultat